Kurset

KURSET

DEUTSCH LERNEN

Gramatika
Gjuha gjermane ka strukturë gramatikore shumë të pasur. Të gjitha temat gramatikore trajtohen në seanca me hollësi prej pedagogëve dhe një rëndësi e veçantë i kushtohet ushtrimeve të librit si dhe atyre shtesë të ofruara gjatë orës së mësimit.
Bashkëbisedimi
Kurset e zhvilluara pranë qendrës sonë dallohen edhe për hapësirën që i kushtohet bashkëbisedimit në gjuhën gjermane gjatë orëve mësimore. Kursantët praktikojnë të folurin që në fillim të nivelit A1 e në vijim, nëpërmjet burimeve të ndryshme të informacionit si tekstet mësimore, pjesë të shkëputura nga vepra letrare si dhe tema apo materiale të tjera shtesë. Organizimi i grupeve të vogla deri në 6 kursantë, ofron mundësinë e bashkëbisedimit dhe praktikës së gjuhës së folur gjermane në mënyrë të vazhdueshme si me pedagogun ashtu dhe me njëri-tjetrin.
Dëgjimi
Një aspekt tjetër kryesor për mësimin e gjuhës gjermane është dëgjimi, të cilën në kurs e praktikojmë në çdo seancë. Fotot në tekstet mësimore shoqërohen gjithmonë me pjesët përkatëse dëgjimore. Gjithashtu ushtrimet si dhe bisedat dëgjimore, nën kujdesin e pedagogëve, zënë një vend të veçantë në seancat e çdo niveli. Metoda Mësimore ka përshtatur dëgjimin duke iu referuar provimeve zyrtare të mbrojtjes së gjuhës.
Shkrimi
Komponenti tjetër kyç në mësimin e gjuhës gjermane, është të shkruarit. Krahas ushtrimeve në fletoren e punës, gjatë orës mësimore ushtrohet të shkruarit nëpërmjet fjalive, temave të ndryshme si dhe ushtrimeve përgatitore për të arritur marrjen e provimit të gjuhës gjermane. në Kursantëve pas çdo ore mësimore ju kërkohet të përgatisin gjithmonë detyra me shkrim.

Organizimi i kursit

Kurse gjermanishte

Grupi është i përbëre nga 3-6 kursantë.
Grupet ndahen sipas grupmoshës së kursantëve dhe qëllimit të mësimit të gjuhës. Mosha për pjesëmarrësit në kursin/grupin e të rriturëve është mbi/ose 18 vjeç. Mosha për të marrë pjesë në grupin e adoleshtëve është 13 -18 vjeç dhe për të marrë pjesë në grupin e fëmijëve është 5 -12 vjeç.

Frekuenca e kursit/nivelit dhe kohëzgjatja:

Kohëzgjatja dhe përfundimi i një nivel të caktuar, varet nga kohëzgjatja e kursit. Kurset në grup kanë kohëzgjatje të ndryshme, në varësi të zhvillimit të numrit të seancave gjatë javës.

Më konkretisht, kur seancat zhvillohen në grup:

  • 2 herë në javë, zgjat rreth 9 javë.
  • 3 herë në javë, zgjat rreth 7 javë.
  • 5 herë në javë, zgjat rreth 4 javë.

 

Seancat mësimore kanë një kohëzgjatje prej 90 minuta. Gjatë zhvillimit të seancave mësimore, krahas fokusimit në aspekte si lexim, shkrim, dëgjim dhe komunikim, përmendim si pjesë inovative edhe mësimin e gjuhës nëpërmjet përcjelljes së filmave dhe dokumentarëve edukues.
Gjithashtu gjatë zhvillimit të seancave, nën udhëzimin dhe mbikqyrjen e pedagogëve, kursantët e organizuar në grupe, përgatisin projekte me tematikë të caktuar, çka ndikon në aftësimin dhe zhdëvjelltësinë e tyre në komunikim e gjuhës gjermane.

Licensuar nga Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë.

Qëndra është e licensuar nga Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë. Për cdo nivel gjuhësor të përfunduar kursantët pajisen me certifikatën përkatëse.
Shumë kursantë që i kanë besuar qendrës sonë, sot janë të punësuar në kompani të ndryshme apo në qëndrat spitalore më të mira në Gjermani.

Call Now Button